• بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی با ارزش ویژه برند با توجه به متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و وفاداری در بانک ملی شعبه شهرداری گرگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/05
  • تعداد بازدید: 183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی با ارزش ویژه برند با توجه به متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و وفاداری در بانک ملی شعبه شهرداری گرگان

  رشد خدمات الکترونیکی بطور چشمگیری روش های تعامل مشتریان و سازمان را تغییر داده است. کیفیت خدمات الکترونیکی به ادراک مشتری از کیفیت خدماتی که انتظاراتشان در معاملات الکترونیکی یا به نوعی در استفاده از سایر خدمات الکترونیکی حاصل می شود اشاره دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی با ارزش ویژه برند با توجه به متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و وفاداری در بانک ملی شعبه شهرداری گرگان انجام شده است.

  این پژوهش توصیفی پیمایشی است که در آن از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای استاندارد است که در قالب 38 گویه می باشد. تعداد 384 پرسشنامه در بین مشتریان بانک ملی شعبه شهرداری گرگان توزیع و جمع آوری گردید، سپس داده ها با استفاده از نرم افزار lisrel و spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادها تمام فرضیه های تحقیق تایید گردید. بیشترین رابطه معنادار بین رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان (0.91) و کمترین رابطه معنادار بین رضایت مشتریان با اعتماد مشتریان (0.28) وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها