• اثربخشی واقعیت درمانی بر سرمایه ی روانشناختی و حساسیت اضطرابی در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/11
  • تعداد بازدید: 151
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  اثربخشی واقعیت درمانی بر سرمایه ی روانشناختی و حساسیت اضطرابی در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

  با توجه به افزایش چشمگیر این اوتیسم کودکان در سال های اخیر و مشکلات پسایند آن برای مادران ضروری است که، به بررسی رویکردهای درمانی موثر پرداخته شود. بر این اساس این پژوهش با هدف اثربخشی واقعیت درمانی بر سرمایه ی روانشناختی و حساسیت اضطرابی در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شده است.

  روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام شبه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش مادران دارای کودکان اختلال طیف اوتیسم در شهر رشت بوده است. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند بوده و اعضا به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و گروه گواه تقسیم شدند و در هر گروه 15 نفر مورد بررسی قرار گرفتند.

  با استفاده از نرم افزار spss23 و آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که واقعیت درمانی بر سرمایه ی روانشناختی و حساسیت اضطرابی در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها