• بررسی تاثیر بازاریابی عصبی بر آگاهی و عمل خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای جانبو در شهر رشت

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/16
  • تعداد بازدید: 111
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۶

  بررسی تاثیر بازاریابی عصبی بر آگاهی و عمل خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای جانبو در شهر رشت

  امروزه در تحلیل های بازاریابی از بازاریابی عصبی استفاده می شود تا ترجیحات مصرف کننده درست تشخیص داده شود چرا که افراد در بیشتر مواقع به سوالاتی که از آنها می شود درست پاسخ نمی دهد و به این صورت بازاریابان با تمایل درونی مشتریان آشنا می شوند و سعی می کنند آن ها را بکار گیرند.

  هدف اصلی پژوخهش حاضر، بررسی تأثیر بازاریابی عصبی بر آگاهی خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای جانبو در شهر رشت انجام شد.  این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در 8 شعبه از شعب فروشگاه زنجیره ای شهر رشت انجام شد. جامعه پژوهش به صورت تصادفی (80 نفر) بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با تعداد نمونه مورد نیاز انتخاب شدند.

  ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد هایس (2011) انجام گرفته و روایی آن بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار amos انجام گرفته است.نتایج بدست آمده نشان می دهد، که بازاریابی عصبی تأثیر مثبت و معناداری بر آگاهی و عمل خرید مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای جانبو در شهر رشت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها