• بررسی خشونت شغلی کارکنان در محیط کار و تاثیر آن بر روابط عمومی با ارباب رجوع ( مطالعه موردی بانک ملی شهر رشت )

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/17
  • تعداد بازدید: 88
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  بررسی خشونت شغلی کارکنان در محیط کار و تاثیر آن بر روابط عمومی با ارباب رجوع ( مطالعه موردی بانک ملی شهر رشت )

  در فعالیت های شغلی تنش هایی وجود دارد که ناشی از شرایط سخت کاری بوده و خشونت شغلی کارکنان یکی از این تنش ها می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی خشونت شغلی کارکنان در محیط کار و تأثیر آن بر روابط عمومی با ارباب رجوع ( مطالعه موردی بانک ملی شهر رشت) می باشد. این پژوهش، مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در 8 بانک ملی شهر رشت انجام شد جامعه پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک ملی (600 نفر) بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با تعداد نمونه مورد نیاز و تعداد کارکنان شاغل در هر شعبه بانک ملی انتخاب شدند.

  ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده نیز به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss20  و لیزرل 8.54 و آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای ایجاد بررسی خشونت شغلی کارکنان و تأثیر آن بر روابط عمومی با ارباب رجوع در این زمینه بر اساس نیازها و خواسته های آنان احساس می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها