• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/22
  • تعداد بازدید: 145
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی رابطه tei index و شدت درگیری عروق کرونر

  مقدمه: بیماری های قلبی - عروقی در حال حاضر شایع ترین علل مرگ را در اکثرمناطق دنیا از جمله ایران تشکیل می دهند و 40 % تمام مرگ ها را شامل می شوند . شاخص عملکردی میوکارد یا شاخص های مجموع انقباضات ایزوولمیک و زمانهای استراحت قلب تقسیم بر زمان جهش است . در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین شاخص تایو شدت درگیری عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء ارومیه پرداختیم.

  مواد و روش ها: طی مطالعه توصیفی - تحلیلی حاضر به بررسی رابطه بین شاخص tei و شدت درگیری عروق کرونر پرداختیم. در این مطالعه، تعداد 170 بیمار که در سال 1398 و 1399 در بیمارستان سیدالشهدا باتشخیص سندروم حاد کرونری بستری شده بودند وکسر جهشی بطن چپ بیش از 50 % داشته و کاندید آنژیوگرافی بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران دستگاه با s6 توسط فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. علاوه بر اکوکاردیوگرافی، tei index از طریق فرمول محاسبه شد .

  اطلاعات دکوگرافیک وریسک فاکتورهای بیماری های قلبی مانند چربی خون بالا، هایپرتنشن، دیابت و مصرف دخانیات با استفاده از چک لیست ثبت شدند. سپس اطلاعات مورد نیاز از نتایج اکوکاردیوگرافی و نوار قلب را نیزاستخراج شد . آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 انجام شده و مقدار p-value کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها: درمجموع 170 نفرمورد بررسی قرار گرفتند که از آنها، 93 نفر ( 7 / 54 درصد ) مذکر و 77 نفر ( 3 / 45 درصد )مونث بودند . میانگین سنی کل افراد مورد مطالعه 58 / 26 ± 10 / 62 سال بود . تعداد 40 نفر ( 5 / 23 درصد ) ازبیماران درگیری یک رگ کرونر، 35 بیمار ( 6 / 20 درصد ) درگیری دو رگ و 33 بیمار ( 4 / 19 درصد ) درگیری 3 رگ داشتند . در بررسی شاخص tei در بیماران تحت مطالعه، میانگین 14 / 0 ± 62 / 0 اندازه گیری شد .

  نتیجه گیری: نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که رابطه ای بین شاخص tei و شدت درگیری عروق کرونری وجود ندارد و نمی توان از شاخص tei بعنوان فاکتور پیش بینی کننده شدت درگیری عروق کرونری و بروز حوادث قلبی- عروقی استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم