• اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر نشاط ذهنی زنان باردار شهر ساری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/24
  • تعداد بازدید: 189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر نشاط ذهنی زنان باردار شهر ساری

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر نشاط ذهنی در زنان باردار نخست زا شهر ساری می باشد. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان باردار نخست زا شهر ساری در پاییز سال 1398 بودند. نمونه آماری در این پژوهش شامل 30 زنان باردار ( 15 نفر برای گروه کنترل و 15 نفر برای گروه آزمایش ) که به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند.

  برای گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه نشاط ذهنی رایان و فردریک ( 19۷۷ ) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه، 90 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) به شیوه گروهی، تحت آموزش مثبت نگر قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ( جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار ) و آمار استنباطی ( شامل آزمون تحلیل کوواریانس ) استفاده گردید. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که آموزش مثبت اندیشی بر نشاط ذهنی در زنان باردار نخست زا تأثیر مثبت داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها