• بررسی تاثیر نقش فناوری اطلاعات در ابعاد کیفیت کارآفرینی در آموزش الکترونیکی در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهر رشت

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/04
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  بررسی تاثیر نقش فناوری اطلاعات در ابعاد کیفیت کارآفرینی در آموزش الکترونیکی در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهر رشت

  هدف اصلی پژوهش حاضر ، تاثیر نقش فناوری اطلاعات در ابعاد کیفیت کارآفرینی در آموزش الکترونیکی دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهر رشت می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش ، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است.

  جامعه آماری کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهر رشت است که دارای معیارهای لازم برای استفاده از فناوری اطلاعات برای استفاده از آموزش الکترونیکی بوده اند. با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه (جامعه نامحدود) تعداد 80 دانشجو به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و به روش غیراحتمالی در دسترس تحت نمونه گیری قرار گرفتند.

  ابزار تحقیق ، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss20 و لیزرل 8.54 انجام گردید. نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای ایجادد توسعه و استفاده بهینه آموزش الکترونیکی در این زمینه بر اساس نیازها و خواسته های آنان احساس می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها