• تاثیر ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی بر اعتیاد به اینستاگرام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/22
  • تعداد بازدید: 95
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  تاثیر ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی بر اعتیاد به اینستاگرام

  هدف اصلی این پژوهش پیش بینی اعتیاد به شبکه اجتماعی اینستاگرام بر اساس ویژگی شخصیتی و حمایت اجتماعی بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان تشکیل می دهند.

  با استفاده از روش نمونه گیری دسترس، نمونه ای به حجم 300 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش عبارتند از مقیاس اعتیاد به شبکه های اجتماعی، و یژگی های شخصیت و حمایت اجتماعی. با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد ویژگی های شخصیت و حمایت اجتماعی توانسته اند به ترتیب 32 و 30 درصد از واریانس اعتیاد به شبکه اجتماعی اینستاگرام را پیش بینی نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها