• بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان کوهدشت در سال 97 - 98

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/23
  • تعداد بازدید: 133
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان کوهدشت در سال 97 - 98

  پژوهش حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی به روش همبستگی (توصیفی - همبستگی) به شمار می رود. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی، شهرستان کوهدشت در سال تحصیلی 97 - 98 می باشد.

  که تعداد این جامعه 916 نفر می باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 270 نفری به تفکیک جنس، مقطع و سمت به روش نمونه گیری طبقه ای در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده که از دو پرسشنامه والتون برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری معلمان با آلفای کرونباخ 0.827 و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا با آلفای کرونباخ 0.786 استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها