• بررسی و مقایسه تاثیر آموزش ابراز وجود به روش مشاوره گروهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/26
  • تعداد بازدید: 183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی و مقایسه تاثیر آموزش ابراز وجود به روش مشاوره گروهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه

  زمینه و هدف: دانشجویان با مشکلات تصمیم گیری اغلب با مشکلاتی در مهارتهای اجتماعی همراه هستند که میتواند تصمیم گیری در مورد مسائل علمی-حرفه ای را برای آنها دشوارتر و پیچیده تر کند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود از طریق مشاوره گروهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود.

  روش تحقیق: جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه 80 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از چهار ابزار اصلی. الف: پرسشنامه مهارت های اجتماعی شامل 20 سوال 5 گزینه ای، ب: پرسشنامه مهارت های انسانی در 5 جزء چهارگزینه ای شامل 26 سوال، ج. پرسشنامه دموگرافیک، د: نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ( مقایسه میانگین ترم قبل از گروه مشاوره و معدل ترم بعد از مشاوره گروهی ) استفاده شد.

  تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی ( فراوانی- درصد- نمودار و ...) و آمار استنباطی ( آزمون تی مستقل و تی زوجی ) با پردازش داده های کامپیوتری انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین مهارت های اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایشی در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بین مهارت های اجتماعی دانش آموزان گروه گواه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد. مقایسه میانگین نمرات آزمودنی های دو گروه نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی آزمودنی های گروه آزمایش در پس آزمون بیشتر از گروه گواه است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش ابراز وجود از طریق مشاوره گروهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد. همچنین بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها