• اثربخشی درمان شناختی رفتاری برتنظیم شناختی هیجانات و افکارمنفی تکرارشونده در دانشجویان مبتلا به کووید 19

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/24
  • تعداد بازدید: 88
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  اثربخشی درمان شناختی رفتاری برتنظیم شناختی هیجانات و افکارمنفی تکرارشونده در دانشجویان مبتلا به کووید 19

  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری برتنظیم شناختی هیجانات و افکارمنفی تکرارشونده در دانشجویان مبتلا به کووید در 19 شهر تهران بود.روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران که درگیر کرونا یا درحال بهبود بوده اند هست.

  روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت نمونه گیری در دسترس که 30 دانشجو به عنوان گروه آزمایش و 30 دانشجو به عنوان گروه کنترل انتخاب و گروه آزمایش در معرض آموزش مهارت های شناختی-رفتاری قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده پژوهش حاضر پرسشنامه افکارمنفی تکرارشونده اهرینگ و همکاران (2010) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) بود. هر یک از گروه ها دو بار مورد اندازه گیری قرار گرفتند. اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون و اندازه گیری دوم با اجرای یک پس آزمون انجام گرفت. گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل ( آموزش مداخله شناختی رفتاری ) طی10 جلسه 1 ساعته قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس برای تأثیر آموزش درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجانات و افکار منفی تکرار شونده در دانشجویان مبتلا به کرونا در گروه ها در مرحله پس آزمون و پس از کنترل اثر پیش آزمون نشان داد که تفاوت دو گروه در پس آزمون معنادار است . نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تاثیر آموزش شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجانات و افکارمنفی تکرارشونده در دانشجویان مبتلا به کرونا موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها