• بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سبک های مقابله ای رویارویی با کووید 19 و سلامت اجتماعی در زنان متاهل قربانی خشونت خانگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/31
  • تعداد بازدید: 149
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سبک های مقابله ای رویارویی با کووید 19 و سلامت اجتماعی در زنان متاهل قربانی خشونت خانگی

  مقدمه: خشونت خانگی، خشونتی است که از سوی اعضای خانواده که ارتباط نزدیکی با هم دارند و با هم زندگی می کنند، صورت می گیرد.هدف: پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سبک های مقابله ای رویارویی با کووید 19 و سلامت اجتماعی در زنان متاهل قربانی خشونت خانگی بود.

  روش: پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، زنان متاهل 30 تا 35 ساله قربانی خشونت خانگی بودند که در سال 1400 در شهرستان مهاباد سکونت داشته و به مراکز و کلینیک های روانشناسی و مشاوره این شهر مراجعه کردند؛ از این میان، 50 نفر به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کرده و سپس به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.

  گروه آزمایش به مدت 12 جلسه در معرض رفتاردرمانی دیالکتیکی قرار گرفت. به منظور سنجش سبک های مقابله ای در رویارویی با اپیدمی کرونا و سلامت اجتماعی از دو پرسشنامه سبک های مقابله ای در رویارویی با اپیدمی کرونا دُرتاج و همکاران (1399) و سلامت اجتماعی صفاری نیا (1393) استفاده شد.

  داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیکی، موجب بهبود سبک های مقابله ای رویارویی با کووید 19 و سلامت اجتماعی در گروه آزمایش و مرحله پس آزمون شد (0.01 > p).

  نتیجه گیری: با توجه به این که رفتاردرمانی دیالکتیکی می تواند موجب بهبود سبک های مقابله ای رویارویی با کووید -19 و سلامت اجتماعی در زنان متاهل قربانی خشونت خانگی شود؛ لذا، مطلوب است که جهت بهبود وضعیت روانی- اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی از این درمان استفاده شود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها