• رسانه سازه ی موثر ساختار فرهنگ جوامع

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/07
  • تعداد بازدید: 106
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  رسانه سازه ی موثر ساختار فرهنگ جوامع

  رابطه متقابل فرهنگ و رسانه ریشه در تاریخ حیات بشر دارد و می توان گفت پیدایش رسانه همزاد جامعه بوده است. در طول تاریخ، انسان برای انتقال پیام خود، رسانه ها را به کار گرفته و فرهنگ خود را نیز با آن گسترش داده است این رسانه ها در ادوار مختلف و جوامع مختلف انواع گوناگونی را داشته اند فرهنگ رسانه ای با فرهنگ ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارد. رسانه با قدرت نفوذپذیری خود، پوسته نهادهای اجتماعی را می شکافد و نا خواسته وارد زندگی آنها می گردد و تفکر و رفتار آنان را به تسخیر درمی آورد.

  یکی از مقولاتی که رسانه ها به آن می پردازند، نوعی نفوذ و تاثیرگذاری در میان اعضای جامعه و مخاطبان خود است. بدین ترتیب، رسانه ها با ترغیب، تشویق، تبلیغ و حتی ارعاب، مخاطبان را وامی دارند به قواعد دلخواه صاحبان رسانه اعتقاد پیدا کنند. رسانه ها از طریق معرفی هنجارهای خاص اجتماعی و الگوها می توانند باعث هم نوایی و هم سویی و به نوعی فرهنگ سازی در بین افراد جامعه شوندبر کسی پوشیده نیست که رسانه ها یکی از عوامل مهم فرهنگ سازی و البته تجلی فرهنگ در جامعه است و اصلا فعالیت رسانه ای، خود یک کنش فرهنگی محسوب می شود.

  در جهان امروز که به عصر رسانه ها و شبکه ای شدن ساختار اجتماعی مشهور است نمیتوان تردیدی در نقش رسانه ها در فرهنگ سازی، فرهنگ پذیری و فرهنگ نمایی داشت؛ اساساً یکی از کارکردهای مهم رسانه ها طبق نظریه های معتبر علوم ارتباطات، انتقال میراث فرهنگی است و رسانه در این فرایند به واسطه تجهیزات ارتباطی و جذابیت های صوتی-تصویری از قابلیت و ظرفیت بیشتری در فرهنگ سازی برخوردار است.

  رسانه های جمعی به عنوان نیرویی تاثیرگذار می توانند ضمن تثبیت افکار، اعتقادات، اصول معانی، ارزش ها، هنجارها و اخلاقیات، موجبات اصلاح در نگرش های عمومی نسبت به سنتها، آداب و رسوم اجتماعی، روندها و رویه ها، تفریح و کار، رفتارها، ابداعات، دانش ها، ابزارها، فنّاوری ها، مهارت ها، سبک های زندگی، زبان، هنر، قوانین، نمادها و نهادهای اجتماعی را فراهم آورند؛ در واقع رسانه های جمعی از طریق الگوهای رفتاری، اصلاح تفاسیر شناختی، جامعه پذیری ارزش ها، جهت دهی به افکار عمومی، شکل دهی به باورها، تصاویر و ذهنیات اجتماعی، از توان مهندسی فرهنگی برخوردارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها