• بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد با تاکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت هتل داری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد با تاکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت هتل داری

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد با تاکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت هتل داری است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی-پیمایشی است. از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 24 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است.

  روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و تحلیل عاملی تائیدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و پایای ترکیبی و اشتراکی بررسی و تایید شد. جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر مدیران و کارکنان صنعت هتل داری استان تهران می باشد با استفاده از نرم افزار gpower تعداد 130 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند.

  به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و smatrpls مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و مدیریت منابع انسانی سبز تاثیر دارد. همچنین مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد تاثیر دارد نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز نیز با توجه به تاثیر روابط، مورد تایید قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها