• بررسی تاثیر توزیع فضایى کاربرى هاى سبز شهرى بر قیمت زمین با استفاده از تکنیک های رگرسیون موزون جغرافیایی (gwr) و رگرسیون حداقل مربعات معمولی (ols)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 133
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی تاثیر توزیع فضایى کاربرى هاى سبز شهرى بر قیمت زمین با استفاده از تکنیک های رگرسیون موزون جغرافیایی (gwr) و رگرسیون حداقل مربعات معمولی (ols)

  قیمت زمین از عوامل مختلفی تاثیر پذیرفته و همچنین تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، توسعه شهر، محیطزیست، آلودگی هوا و نظیر آن دارد. الگوی استفاده و قیمت زمین می تواند به عنوان شاخص های مهم در فرآیندهایی مانند بررسی پراکندگی کاربری های شهری مورداستفاده قرار می گیرند. فضاهای سبز شهری ازجمله عوامل موثر بر کنترل کننده های انواع آلودگی های هوا می باشد که بر کیفیت زندگی مردم تاثیر دارند.

  لذا هدف این تحقیق بررسی توزیع مکانی قیمت زمین و عوامل موثر بر آن با تاکید بر فضای سبز شهری در شهر مشهد می باشد. این مقاله از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی به حساب می آید وهدف آن بررسی توزیع فضایی قیمت مسکن و شناسایی تاثیر فضای سبز (متغیر مستقل) برقیمت مسکن آپارتمانی (متغیروابسته) است.

  در این پژوهش برای تحلیل مکانی قیمت زمین از رابطه بین قیمت زمین به سه کاربری اراضی طبیعی، اراضی کشاورزی و باغات و پارک ها و فضای سبز شهری که از داده های کاربری شهری استخراج شده استفاده شد و با استفاده از دوتکنی رگرسیون حداقل مربعات معمولی ورگرسیون وزنی جغرافیایی سعی در مدل سازی و تحلیل قیمت مسکن شده است . نتایج کلی مدل سازی ols و gwr نشان دهنده عدم توزیع نرمال مقادیر باقی مانده میان قیمت زمین و فاصله از اراضی سبز بوده است و همچنین میزان همبستگی میان قیمت زمین و متغییرهای مستقل کم و در بیشتر پارسلها نزدیک به صفر بوده است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها