• بررسی نقش میانجی گری استراتژی تمایز و استراتژی رهبری هزینه در تاثیر استاندارسازی بر عملکرد صادارت (مطالعه موردی : شرکت های صادراتی خشکبار در شهر مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/23
  • تعداد بازدید: 118
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی نقش میانجی گری استراتژی تمایز و استراتژی رهبری هزینه در تاثیر استاندارسازی بر عملکرد صادارت (مطالعه موردی : شرکت های صادراتی خشکبار در شهر مشهد)

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی تمایز و رهبری هزینه بر عملکرد صادارت ( مطالعه موردی : شرکت های صادراتی خشکبار در شهر مشهد ) است. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی - پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی انجام شده است. با توجه به این که شرکت های صادراتی در اقتصاد کشور نقش بسزایی دارند و می توانند تاثیر شگرفی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشند، لذا در تحقیق حاضر کلیه مدیران شرکت های صادراتی خشکبار در شهر مشهد، جامعه تحقیق حاضر قرارگرفتند.

  تعداد جامعه 112 شرکت می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 86 شرکت برآورد گردید که با استفاده از روش تصادفی ساده به توزیع و تکمیل پرسشنامه در بین مدیران این شرکت ها می پردازیم. با توجه به جدید بودن متغیرهای پژوهش ابزار جمع آوری داده ها محقق ساخته است که روایی و پایایی آن تست شده است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چند متغیره و از نرم افزارهای spss و pls استفاده شده است.

  روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری؛ تحلیل مسیر می باشد.نتیجه تحلیل مسیر بیانگر این است که استاندارد سازی بر استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز شرکت های صادارتی خشکبار شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. استاندارد سازی بر عملکرد صادرات شرکت های صادارتی خشکبار شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز بر عملکرد صادرات شرکت های صادارتی خشکبار شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز بین عملکرد صادرات و استانداردسازی شرکت های صادارتی خشکبار شهر مشهد را میانجی گری می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها