• بررسی ارتباط چرخش حسابرس و افشاء موضوعات کلیدی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/18
  • تعداد بازدید: 229
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی ارتباط چرخش حسابرس و افشاء موضوعات کلیدی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط چرخش حسابرس و افشاء موضوعات کلیدی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش های قبلی نشان داده اند که متغیرهای مختلف حسابرسی تاثیر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارند. جامعه ی آماری این پژوهش از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1396 الی 1400 (دوره 5 ساله) تشکیل شده است که با استفاده از روش نمونه گیری، تعداد 110 شرکت برای دوره 5 ساله انتخاب شده اند.

  همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که چرخش حسابرس تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. همچنین برخی متغیرهای مرتبط با افشا موضوعات کلیدی در گزارش حسابرس مانند افشاء دارایی، افشاء بدهی، افشاء درآمد و هزینه، تفسیر اطلاعات، تفسیر وضعیت آینده شرکت و تداوم فعالیت با متغیر وابسته (کیفیت گزارشگری مالی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین متغیرهای افشاء زیان انباشته، تفسیر سرمایه در گردش و تفسیر درباره مدیریت یا برنامه های رفاهی با متغیر کیفیت گزارشگری مالی، ارتباط معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها