• بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس پیوند به مدرسه و عملکرد تحصیلی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/22
  • تعداد بازدید: 130
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس پیوند به مدرسه و عملکرد تحصیلی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تبریز)

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس پیوند به مدرسه وعملکرد تحصیلی صورت گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تبریز درسال تحصیلی 1400 - 1401 بود.

  واز طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. پرسشنامه هایی که برای تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفتند، پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی محقق ساخته 1396، پرسشنامه پیوند با مدرسه رضایی شریف 1393 و پرسشنامه عملکرد تحصیلی اینین 2015 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه و با نرم افزار spss.23 استفاده شد.

  نتایج تحقیق نشان داد که بین شبکه های اجتماعی مجازی باعملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین شبکه های اجتماعی مجازی با پیوند با مدرسه دانش اموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین تعلق با مدرسه با عملکرد تحصیلی دانش اموزان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.

  بین نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی دانش اموزان رابطه وجود ندارد. بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی دانش اموزان رابطه وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای پیوند با مدرسه، نوع استفاده از شبکه های مجازی و میزان استفاده از آن می توانند به طور همزمان در پیش بینی عملکرد تحصیلی مورد استفاده قرار گیرند. و ضریب تاثیر استاندارد آنها به ترتیب برابر با (0.26= β) ، (0.16=β)  و (0.13 = β) در سطح معناداری دیده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها