• بررسی عوامل موثر بر عملکرد شورای اسلامی شهر بروجرد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/23
  • تعداد بازدید: 104
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی عوامل موثر بر عملکرد شورای اسلامی شهر بروجرد

  پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر عملکرد شورای اسلامی شهر بروجرد می پردازد. با توجه به هدف تحقیق، متغیرهای مستقل این پژوهش عباتند از: پایگاه اقتصادی، اجتماعی، احساس بی قدرتی، عدم تخصیص اعتبار بودجه ای، ساختار بوروکراتیک اداری و عدم آگاهی به قانون و وظایف شوراها، و رابطه آنها با متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت اعضا شورای شهر مورد آزمون قرار گرفت.

  روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری آن کلیه شهروندان شهر بروجرد (322612 نفر) است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و حجم نمونه ای که پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت 385 نفر بودند. پایایی ابزار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.

  در بررسی و تجزیه، تحلیل اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در آمار استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته از آزمون های تائوی بی کندال در سطح ترتیبی، t.test در سطح نسبی و پیرسون در سطح اسمی استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که تمامی متغیرهای پژوهش (سلسله مراتب اقتدار قوانین مکتوب بر رفتار مقامات اداری، احساس بی قدرتی، مشارکت، ارزش مورد انتظار، نگرش قومیتی، آگاهی، اعتبار بودجه ای) از رابطه معناداری با متغیر وابسته برخوردار می باشند. بنابراین تمام فرضیه های پژوهش تایید شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها