• مقایسه تاثیر آموزش درس آناتومی به شیوه هیبریدی و سنتی بر میزان یادگیری و انگیزش دانشجویان پزشکی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/25
  • تعداد بازدید: 114
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  مقایسه تاثیر آموزش درس آناتومی به شیوه هیبریدی و سنتی بر میزان یادگیری و انگیزش دانشجویان پزشکی

  از آنجایی که شیوه هیبریدی تلفیقی از مزایای دو روش حضوری و مجازی است، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش به روش ترکیبی و سنتی بر میزان یادگیری و انگیزش دانشجویان پزشکی در درس آناتومی انجام گرفت. جامعه آماری، دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود که با حجم نمونه 157 نفر و به روش نمونه گیری تمام شماری وارد مطالعه شدند. گروه مداخله آموزش به صورت ترکیبی (آفلاین- آنلاین) و گروه کنترل آموزش به صورت آفلاین طی 12 هفته شامل 20 ساعت محتوای آموزشی دریافت نمودند.

  برای تعیین یادگیری از نمره امتحانی دانشجو و برای ارزیابی میزان انگیزش از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. در نهایت داده ها وارد نرم افزار spss شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین یادگیری در گروه آموزش سنتی 18.57 و در گروه آموزش ترکیبی 19.16 بود. همچنین میانگین مجموع مولفه های انگیزشی در گروه آموزش سنتی 144.67 و در گروه آموزش ترکیبی 145.8 بود.

  نتایج این پژوهش نشان داد که روش ترکیبی باعث افزایش میزان یادگیری و انگیزش دانشجویان در درس آناتومی می شود. لذا به نظر می رسد با توجه به محاسن شیوه هیبریدی و قابلیت بهره گیری از فواید هر دو روش حضوری و مجازی از آن برای افزایش کیفیت یادگیری، علاقه مندی و رضایت دانشجویان در درس آناتومی استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها