• تاثیر سازگاری، ارتباطات و همکاری بر تعهد و اعتماد و نقش آنها در عملکرد صادرات

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 100
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تاثیر سازگاری، ارتباطات و همکاری بر تعهد و اعتماد و نقش آنها در عملکرد صادرات

  هدف شرکتهای صادراتی از عرضه کالاها به بازارهای خارجی، علاوه بر کسب سود، افزایش رقابت پذیری در طول زمان است. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر سازگاری، ارتباطات و همکاری بر تعهد و اعتماد و نقش آنها بر عملکرد صادرات با نقش تعدیلگر رقابت ناکارآمد صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل ۶۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های صادر کننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی در شهر ماهشهر است.

  حجم نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران، به تعداد ۲۳۴ نفر تعیین شد و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. گردآوری داده ها بوسیله پرسشنامه حسب اله و همکاران ۲۰۱۹، لى و ژانگ ۲۰۰۷ و بوسو و همکاران  ۲۰۱۹  انجام شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش دلفی و نظرات خبرگان و پایای ی آن، توسط آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار amos انجام شد. یافته ها نشان داد سازگاری، ارتباطات و همکاری بر اعتماد و تعهد در شرکتهای صادر کننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین، تعهد و اعتماد بر عملکرد صادرات این شرکت ها تاثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه بر این، نقش تعدیلگر رقابت ناکارآمد در روابط میان اعتماد و تعهد بر عملکرد صادرات مورد تایید قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها