• بررسی عوامل مرتبط با کیفیت آموزش در مدارس دبیرستان شهر سروآباد از دیدگاه معلمان و دانش آموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/08
  • تعداد بازدید: 265
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی عوامل مرتبط با کیفیت آموزش در مدارس دبیرستان شهر سروآباد از دیدگاه معلمان و دانش آموزان

  فرهنگ جهانی توسعه و اصلاحات بر مبنای آموزش و پرورش چیده شده است. مفاهیمی چون: دیدگاه حداکثری مبتنی بر خود یادگیری و چگونگی یادگیری (فراشناخت)، یادگیری فرایندمدار و مستقل موجب حرکت تدریجی در باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت و در نتیجه رشد و توسعه ی ملی کشورها شده است. از این رو توجه به "کیفیت آموزش" می تواند در بالندگی جامعه ی آینده نقش مهمی داشته باشد.

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در مدارس دبیرستان شهر سروآباد می باشد که بر این اساس، جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی معلمان شهر چمچمال بالغ بر 720 نفر و تعداد دانش آموزان 10150 نفر را در برمی گیرد، از این تعداد، 370 نفر به عنوان جامعه نمونه پژوهش انتخاب شده اند که 85 نفر معلم و 285 دانش آموز پرسشنامه ها را تکمیل نمودند، روش نمونه گیری در پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد، همچنین در پژوهش حاضر، جهت سنجش متغیر عوامل مرتبط با کیفیت آموزش از پرسشنامه ی موسوی و همکاران 1396 استفاده شده است.

  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، روایی محتوایی و صوری و ملاکی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ مناسب ارزیابی شده است. همچنین پایایی پرسشنامه برای عامل ویژگی های رفتار حرفه ای معلمان 91 / 0 ، امکانات و برنامه های آموزشی، 89 / 0 ، استعداد کلی و رغبت سنجی 56 / 0 و شاخص های خروجی 75 / 0 محاسبه شده است، برای تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها از نرم افزار spss نگارش 28 و آزمون t استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد از نظر دانش آموزان، رفتار حرفه ای معلمان بر کیفیت آموزش تاثیرگذار است و از نظر معلمان، امکانات مدرسه، استعداد سنجی و شاخص های خروجی در افزایش کیفیت آموزشی دبیرستانها نقش دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها