• اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب سخنرانی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان نوجوان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/08
  • تعداد بازدید: 176
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب سخنرانی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان نوجوان

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب سخنرانی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان شهرستان ساری بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آمای شامل کلیه دانش آموزان دختر شهرستان ساری در سال تحصیلی 1400 - 1401 به تعداد 480 نفر طبق آمار دریافتی ازاین دانشگاه بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.

  ابتدا 50 نفر از افراد جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند که از بین آن ها 30 نفر براساس نمره آنها در پرسشنامه ها به عنوان نمونه انتخاب شدند و با گمارش تصادفی 15 نفر در گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. روش گردآوری داده ها شامل دوروش کتابخانه ای و میدانی بوده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اضطراب سخنرانی درجمع (بارسلومی و همکاران ، 2016) و انعطاف پذیری شناختی (دنیس و همکاران، 2010) استفاده شده است.

  آزمودنی های گروه های آزمایشی به مدت 9 جلسه و هفته ای یک بار و هر جلسه ای به مدت 90 دقیقه تحت آموزش شناختی رفتاری ویلدر موت (2008) قرار گرفت در حالیکه گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. اعتبار و پایایی پرسشنامه های اضطراب سخنرانی درجمع 83 / 0 و انعطاف پذیری شناختی 81 / 0 با آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی انجام شد.

  در ابتدا به ارائه یافته های توصیفی شرکت کنندگان در پژوهش پرداخته شد و در ادامه و بعد از بررسی مفروضه ها، یافته های استنباطی مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس با نرم افزار spss-24 گزارش شد. در نتیجه آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب سخنرانی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان شهرستان ساری اثربخش است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها