• ارزیابی مولفه های کالبدی منظر شهری از طریق تعاملات اجتماعی در محورهای عابر مدار شهری (نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی شهرداری شهر رشت )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/07
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09044031320

  ارزیابی مولفه های کالبدی منظر شهری از طریق تعاملات اجتماعی در محورهای عابر مدار شهری (نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی شهرداری شهر رشت )

  تبدیل گردیده است. در این میان محدوده پیاده راه به دلیل ویژگی های خود در ایجاد تعاملات اجتماعی در عصر ارتباطات مجازی و نیز تحریک اقتصادی نواحی پیرامونی و به عنوان پهنه های چندعملکردی که طیف متنوعی از فعالیت ها در بر می گیرند، از نقش اساسی برخوردارند. در این پژوهش شناخت روش های ارتقای کالبد و منظر شهری از طریق تعاملات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. لذا در ابتدا سعی شده مولفه های تاثیرگذار بر حضور پذیری در فضاهای شهری به ویژه خیابان با عملکرد بین محله ای، شناسایی شود.

  نمونه مورد مطالعه در این پژوهش پیاده راه فرهنگی شهر رشت می باشد. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی – تحلیلی کمی و روش گرداوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی است و نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل depth map و spss می باشد. با استفاده از آزمون همبستگی، واریانس و رگرسیون رابطه بین متغیرهای مستقل ووابسته تحلیل گردید. ابزار گردآوری اطلاعات دراین پژوهش مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه است. یافته ها نشان می دهد نفوذپذیری و خوانایی کالبدی از مهمترین مولفه های کالبدی موثر در ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها