• بررسی تاثیر عملکرد خانه های هلال در بلایا بر توزیع منصفانه اقلام زیستی و حمایتی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/27
  • تعداد بازدید: 60
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش خانه‌های هلال در بحران‌ها و خدمات امدادی(مورد مطالعه: زلزله زدگان اندیکا) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را زلزله زدگان اندیکا با تعداد نامعلوم تشکیل می‌دادند، که با توجه به فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. روش نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی ساده بود. روش ‌این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری اطلاعات، میدانی و از نحوه اجرا، از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. که در ادامه و به جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه‌های محقق ساخته نقش خانه‌های هلال، خدمات امدادی و بحران استفاده گردید.

  همچنین در این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت تست نرمالیتی داده‌ها استفاده گردید و با توجه به توزیع نرمال داده‌های آماری، جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از ضریب رگرسیون در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده گردید، و نتایج تحقیق نشان داد که: خانه‌های هلال در بحران‌ها و خدمات امدادی به زلزله زدگان اندیکا به میزان %99 تاثیر دارد. خانه‌های هلال در بحران‌ها(مورد مطالعه: زلزله زدگان اندیکا) به میزان %78 تاثیر دارد. خانه های هلال در خدمات امدادی(مورد مطالعه: زلزله زدگان اندیکا) به میزان %72 تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها