• بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی فرزندان طلاق در شهر پارس آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/09
  • تعداد بازدید: 111
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف از انجام پژوهش بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی فرزندان طلاق در شهر پارس آباد می‌باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر گرداوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه فرزندان طلاق تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان پارس آباد به تعداد 95  نفر در سال 1401 می باشد که با توجه به کم بودن تعداد جامعه آماری،  حجم  نمونه تمام شمار و همان تعداد 95 نفر  انتخاب می شوند. در این پژوهش برای ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

  برای روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا که با بررسی چند تن از اساتید و خبرگان دانشگاهی تایید شد و پایایی آن‌ها با استفاده آلفای کرونباخ (مقدار آلفای کرونباخ کل=821/0) استفاده گردیده است و برای آزمون فرضیه ها از آژمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که عوامل اجتماعی اعم از طبقه اجتماعی والدین، شغل والدین، سطح سواد و سطح درآمد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان طلاق در شهر پارس آباد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها