• تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارآفرینانه با تعدیل گری شناخت فرصت ها و شایستگی عملیاتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/21
  • تعداد بازدید: 63
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف از انجام پژوهش، سنجش نقش تعدیل گر شناخت فرصت ها و شایستگی عملیاتی در رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه بود. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت های فعال در منطقه آزاد انزلی هستند که به روش در دسترس انتخاب شدند.

  ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آماری smart pls3 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شناخت فرصت ها و شایستگی عملیاتی در رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه نقش تعدیل گر دارد. براین اساس می توان با ارتقای شناخت فرصت ها و شایستگی عملیاتی به همراه سرمایه اجتماعی منجر به ارتقای عملکرد کارآفرینانه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم