• بررسی تاثیر پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/21
  • تعداد بازدید: 117
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است.

  جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 139۶ تا 1۴۰۰ تشکیل می‌دهند که تعداد 92 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق از صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی به روش داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت تاثیر معنی داری نداشته است ولی پایداری شرکت  بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت تاثیرمعکوس ومعنی داری داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها