• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 872
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   جزایر کوچک به خصوص در کشورهای در حال توسعه، جوامع کوچک و محدودی هستند که شرایط ویژه ای را برای رشد و توسعه و محیط زیست دارا هستند .آنها از نظر اکولوژیکی آسیب پذیر بوده و اندازه کوچک آنها باعث محدودیت منابع می گردد. علیرغم آنکه پراکندگی جغرافیایی این جزایر باعث دور افتادگی آنها از بازار می گردد، ولی از سویی دیگر، ویژگی های منحصر بفرد این جزایر می تواند آنها را به منبع مناسبی برای رشد و توسعه تبدیل نماید به واقع برهمکنش دریا و خشکی برای توسعه این جزایر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جزیره کیش نیز به عنوان یکی از جزایر منحصر بفرد موجود در خلیج فارس به لحاظ ویژگی های اکولوژیکی و طبیعی دارای توان بالقوه مناسبی برای رشد در بسیاری از زمینه ها می باشد که این امر تنها از طریق رعایت دیدگاه های توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی امکان پذیر است چرا که ویژگی های منحصر بفرد این جزیره نه تنها بعنوان یک عامل بالقوه رشد و توسعه محسوب می گردد بلکه در صورت عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی و حساسیت های موجود خود می تواند بعنوان یک عامل بازدارنده برای توسعه به حساب آید. کلیه پدیده ها و شرایط موجود در محیط های مختلف قابلیت تغییر و تحول را در طول زمان دارا می باشند. بنابراین در اعمال مدیریت باید اینگونه تغییرات مدنظر قرار گرفته و از جنبه های مختلف مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرند. به همین دلیل در هر برنامه مدیریتی به منظور شناسایی، ردیابی، تحلیل و مدیریت تغییرات در راستای دستیابی به اهداف تنظیم شده نیاز به وجود سیستم ها و ساز و کارهای لازم می باشد. در حقیقت تحت نظر گرفتن مولفه های مختلف تحت مدیریت و شناسایی و ردیابی وضعیت آنها را می توان بعنوان پایش دانست. رویکرد هر نظام پایش می بایست متناسب با اهداف مدیریتی و الگوی توسعه انتخاب گردد. نظام پایش به مثابه ابزار مدیریتی برای شناسایی هر گونه تغییر در سیستم تحت مدیریت و ارائه مولفه های مورد نیاز برای تقویت یا تصحیح فعالیت ها جهت کنترل روند تغییرات در راستای حصول اطمینان از تحقق اهداف پیش بینی شده می باشد و بدین جهت در برنامه ریزی های نوین وجود نظام پایش از ارکان اساسی فعالیت های توسعه ای بشمار می رود. در این مقاله پس از طرح ویژگی های زیست محیطی جزیره کیش، به طرح مدیریت زیست محیطی تهیه شده برای آن اشاره مختصری به عمل خواهد آمد. سپس مؤلفه های پایش زیست محیطی که در راستای طرح مدیریت مزبور طراحی شده اند برحسب توزیع زمانی و مکانی ارایه خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها