• مقایسه الگوی امواج ایستای شکل گرفته در مقابل موج شکن قائم روی بستر صاف و شیبدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 772
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  برای مطالعه و بررسی امواج ایستای تشکیل شده در مقابل یک موج شکن قائم در دو حالت بستر افقی و شیبدار یک مدل عددی دو بعدی توسعه داده شده است. اجزای تشکیل دهنده اصلی این مدل عددی عبارتند از معادلات نویر - استوکس متوسط گیری شده توسط رینولدز,(rans)  یک مدل آشفتگیk-ε  و روش حجم سیال (vof) برای تخمین تغییرات سطح آزاد سیال. با قرار دادن یک شرط مرزی توام تولید کننده - جذب کننده در ناحیه ورودی محدوده محاسباتی امواج مورد نظر تولید شده به داخل محدوده محاسباتی گسیل می شوند و عین حال امواج بازتابیده شده جذب می گردند. در ابتدای کار نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج تجربی  shaosongو همکاران در ( 2001 ) تطبیق داده شد و از صحت عملکرد مدل اطمینان کافی حاصل شد. نتایج مطالعات صورت گرفته به کمک مدل عددی نشان داد که الگوی جریان های پایدار تشکیل شده در حالت بستر افقی یکنواخت می باشد در حالیکه فاصله بین سلول های چرخشی سیال روی بستر شیبدار با تغییر عمق آب تغییر می کند. همینطور مشاهده شد که شدت آشفتگی در حالت بستر مایل بیشتر از حالت بستر افقی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها