• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 982
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از مقاله حاضر، شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر وفاداری الکترونیک مشتریان با مروری بر ادبیات و پژوهش  های صوتی گرفته، پایش عوامل و سپس وزن دهی و اولویت بندی آن ها می باشد. با بررسی ادبیات موضوع تعداد 16 فاکتور اعم از 3 فاکتور جمعیت شناختی، 5 فاکتور و روانشناختی و 8 فاکتور کسب و کار الکترونیک شناسایی شده و پس از پایش و غربال سازی از طریق روش دلفی نهایی گشتند. در گام بعد با استفاده از نظر خبرگان و از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تحلیل توسعه ای چانگ وزن دهی و با بهره گیری از نرم افزارmatlab  اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که از میان فاکتورهای اصلی، فاکتور ویژگی های کسب و کار الکترونیک بیشترین اولویت را به دست آورد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که از میان زیر فاکتورهای جمعیت شناختی، فاکتور سواد کامپیوتری، از میان زیر فاکتورهای روانشناختی فاکتور خلق و خوی جستجوگری مشتری و نهایتا از میان زیر فاکتورهای کسب و کار الکترونیک فاکتور راحتی وب سایت بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها