• بررسی مقایسه ای شیوع حوادث ناشی از کار در کارگران زغالسنگ استان کرمان در سالهای 1369 و 1379

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1380/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1380/10/01
  • تعداد بازدید: 809
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   این پژوهش مطالعه ای مقطعی است که در آن شیوع حوادث ناشی از کار در سالهای 1369 و 1379 در معادن زغالسنگ پابدانا، همکار، باب نیزو و هجدک استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعیین شیوع حوادث از آمار که به اطلاع مقامات مسئول رسانده شده استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که در سال 1369 شیوع حوادث 4.66 و در سال 1379، 4.07 بوده است. بیشترین گروه سنی حادثه دیدگان در سال 1369 سنین 29-20 سال و در سال 1379، 30-39 سال بود از نظر علل حادثه در سال 69 در معدن پابدانا بیشترین علت حادثه در کارگران ریزش و ماندن زیرآوار (53.22%) و سایر علل که شامل حوادث ناشی از ابزار مکانیکی- دستی و غیره 87.3% بود. و در معدن باب نیزو سقوط اشیاء 61.4 درصد و در معدن هجدک 45.45% برخورد، همکار 14.5% ریزش و ماندن زیر آوار بود. و در سال 1379 در معادن پابدانا و باب نیزو برخورد از بیشترین علل حادثه به ترتیب 44.49 و 20.7% و در معدن هجدک 18.37 مربوط به سایر علل و همکار 26.6% مربوط به سقوط بوده است. از نظر محل حادثه بیشترین بروز حادثه در سال 1369 و 1379 در قسمت استخراج و آماده سازی بود.ضریب حادثه در سال 69 نشان داد که در مدت یکسال در مقابل یک میلیون ساعت کار تعداد 41 حادثه در پابدانا و 16 حادثه در باب نیزو رخ داده و در 1379 در پابدانا 8.04 و در همکار 2.02 بوده. شدت حادثه در سال 69 نشان داد به ازای هر یک هزار ساعت کار انجام شده به طور متوسط در معدن پابدانا 187 روز و در معدن باب نیزو 99 روز تلف شده است و در سال 1379 در معادن پابدانا، همکار، هجدک، و باب نیزو به ترتیب 58 روز، 23 روز، 22 روز، 10 روز بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها