• عیب یابی سازه ها با استفاده از تحلیل حساسیت در برابر زلزله های مصنوعی با اندازگیری شتاب های سازه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 1381
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه عیب یابی سازه ها یکی از فعال ترین زمینه های تحقیقاتی می باشد. پاسخ های متعددی برای تعیین موقعیت و شدت خرابی در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند. شتاب های نقاطی از سازه در تحریک های دینامیکی مانند زلزله به راحتی قابل اندازه گیری می باشد و در این مقاله به عنوان پاسخ سازه جهت عیب یابی در نظر گرفته شده اند. در ابتدا شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر خواص لرزه خیزی منطقه تولید شده اند و برای این کار توابع موجکی مورد استفاده قرار گرفته اند. تفاوت شتاب های اندازه گیری شده با شتاب های سازه سالم که از تحلیل دینامیکی بدست می آید حاکی از وجود خرابی در سازه می باشد. در ادامه دستگاه معادلات خطی عیب یابی تعیین گردیده است و برای این منظور ماتریس حساسیت پاسخ سازه ای نسبت به خرابی اعضا به عنوان ماتریس ضرایب دستگاه معادلات باید استخراج گردد. در پاسخ های تاریخچه زمانی دینامیکی مانند مورد حاضر چنین دستگاه معادلاتی بیش تعیین شده است و جوابی از دستگاه معادلات با حداقل مجموع مربعات خطاها به عنوان جواب تقریبی خرابی در نظر گرفته می شود. همچنین جواب دقیق خرابی طی فرآیند نیوتن رافسون با بهروز رسانی ماتریس حساسیت، تشکیل دستگاه معادلات خطی به طور متوالی به دست می آید. در آخر یک مثال عددی از یک سازه تحت بار دینامیکی در نظر گرفته شده است. نتایج عددی حاصله حاکی از موثر بودن روش پیشنهادی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها