• میزان قابلیت اطمینان در تخمین خسارت لرزه ای سازه های بتن آرمه بر اساس پارامترهای مربوط به قله حرکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 928
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه پارامترهای حداکثر مربوط به قله حرکت بعنوان یکی از ویژگی های مهم رکوردهای ثبت شده از زلزله های گذشته، مورد توجه اکثر آیین نامه های لرزه ای دنیا قرار گرفته است. از طرفی مطالعات گذشته نشان داده است که میزان آسیب های لرزه ای وارد بر سازه ها می تواند به این ویژگی ها ارتباط نزدیک داشته باشد. لذا در این پژوهش میزان اطمینان در تخمین خسارت های سازه ای بر اساس پارامتر های حداکثر زلزله مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور سازه های بتن مسلح 3، 5 و 7 طبقه بر اساس آیین نامه بتن ایران در ساختگاه های با خاک نوع 1 و 2 طراحی و با استفاده از زلزله های انتخابی تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی انجام شده است. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده، همبستگی اندیس خسارت کل سازه بر حسب پارامترهای مختلف حداکثر زلزله: ماکزیمم شتاب زمین (pga)، ماکزیمم سرعت زمین (pga)، ماکزیمم جابجایی زمین (pga) و نسبت سرعت حداکثر به شتاب حداکثر (vmaxmax) محاسبه شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل های انجام گرفته می توان گفت که بیشترین ارتباط بین شاخص خسارت و ماکزیمم سرعت زمین وجود دارد و این پارامتر می تواند بعنوان مناسب ترین پارامتر برای تخمین خسارت زلزله در اینگونه سازه ها مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم