• مقایسه ی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین مناطق مختلف ایران با استفاده از مدل تکرارپذیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 723
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در تحقیق حاضر از 85324 داده مربوط به صفات تولیدی (شیر، مقدار و درصد چربی) مربوط به پنچ دوره شیردهی مختلف، 20 گله بزرگ جمعیت گاو هلشتاین نواحی مختلف سردسیر (آذربایجان شرقی)، معتدل (استان زنجان) و گرمسیری (استان یزد) در سال های (1364-1389) به منظور مقایسه پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات تولیدی استفاده شد. برای برآورد مولفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی از مدل دام و به صورت تجزیه یک صفتی و از مدل تکرارپذیری استفاده شد. در مدل مزبور اثرات گله- سال- فصل زایش و شکم زایش بعنوان اثرات ثابت و سن مادر بعنوان متغیر کمکی در نظر گرفته شد. ارزش های اصلاحی صفات پیش بینی و روندهای فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی با استفاده از بهترین پیش بینی نااریب خطی (blup) و به صورت تابعیت میانگین مقادیر فنوتیپی، ارزش اصلاحی و محیطی بر سال تولد گاو محاسبه شد. وراثت پذیری صفات تولید شیر به ترتیب برای استان های زنجان، یزد و تبریز برابر 0.24، 0.25 و 0.23 برآورد گردید. تکرارپذیری این صفات نیز به تربیت برابر 0.38، 0.55 و 0.42 و معنی دار بود(p˂0.01).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها