• ارزیابی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای نژاد هلشتاین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 856
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم در قطعه 522bp از اینترون 2 و اگزون 3 ژن لپتین بود. در این مطالعه فراوانی ژنوتیپی و اللی ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی مشخص شد (روش pcr-rflp بوسیله آنزیم برشی eco 721). در این پژوهش مجموع 145 گاو هلشتاین در منطقه غرب ایران مورد مطالعه قرار گرفت. بیشترین میزان فراوانی ژنوتیپی در گاوهای هلشتاین مربوط به ژنوتیپ (0.60) gg بود. همچنین میزان فراوانی اللی g وa در گاوهای هلشتاین به ترتیب 0.22 و 0.78 بود. گاوهای با ژنوتیپ gg بیشترین میزان تولید شیر را دارا بودند. برای سایر صفات تولیدی شیر تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها