• تاثیر سطوح مختلف برگ زیتون بر عملکرد جوجه های گوشتی آرین در دو شرایط دمای طبیعی و استرس سرمایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 738
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  برگ زیتون یکی از فراورده های فرعی مزارع پرورش زیتون است. در صنایع روغن گیری در حدود 10 درصد وزن زیتون را برگها تشکیل می دهند و در زمان سرشاخه زنی از هر درخت زیتون حدود 25 کیلوگرم برگ زیتون تولید می شود. دو آزمایش جداگانه در شرایط دمای طبیعی و استرس سرمایی به طور همزمان با استفاده از تعداد 800 قطعه جوجه نر سویه آرین اجراء شد. در هر برنامه دمایی از چهار جیره غذایی شامل سطوح 0، 0.5، 1 و 1.5 درصد برگ زیتون با چهار تکرار و 25 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. جیره های غذایی بر اساس توصیه های جوجه گوشتی آرین در سه دوره زمانی آغازین (1 تا 2 هفتگی)، رشد (3 تا 4 هفتگی) و پایانی (5 تا 6 هفتگی) با مقادیر مساوی مواد مغذی تنظیم گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که میانگین شاخص تولید در تیمارهای 0، 0.5، 1 و 1.5 درصد برگ زیتون در شرایط معمولی و استرس سرمایی به ترتیب 323.07، 344.10، 349.95، 358.42، 204.92، 230.27، 296.92، 277.23 بود. میانگین صفات وزن زنده، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل و تلفات در بین تیمارها در شرایط دمای معمولی اختلاف معنی داری نداشتند، اما میانگین شاخص تولید معنی دار بود (p<0.05). اختلاف میانگین تلفات و شاخص تولید در بین تیمارها در شرایط استرس سرمایی معنی دار بود (p<0.05).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها