• تاثیر سطوح مختلف بالانس الکترولیتی و پروتئین خام جیره غذایی بر عملکرد و ویژگی های کیفی تخم مرغ در مرغان تخمگذار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 753
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و تعادل الکترولیتی جیره و اثرات متقابل آنها بر عملکرد مرغان تخمگذار و صفات کیفی تخم مرغ انجام شد. در قالب آزمایش فاکتوریل و بصورت طرح کاملاً تصادفی چهار جیره ی آزمایشی همسان به لحاظ انرژی با دو سطح پروتئین (15.42 و 13.87 درصد) و دو سطح تعادل الکترولیتی (165 و 250 میلی اکی والان/کیلوگرم) تنظیم شد. بطور تصادفی تعداد 144 قطعه مرغ تخمگذار (لوهمن) به 4 گروه آزمایشی با 6 تکرار که هر تکرار شامل 6 مرغ در دو قفس مجاور اختصاص یافتند. در طول دوره آزمایش (42 روز) صفات تولیدی شامل درصد تولید تخم مرغ (روز/مرغ/تخم مرغ) و میانگین وزن تخم مرغ به صورت روزانه ثبت می شد و میانگین مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل خوراک و میانگین توده تخم مرغ بر اساس اطلاعات ثبت شده، به صورت دوره ای محاسبه گردید. نمونه برداری جهت اندازه گیری شاخص های کیفی تخم مرغ 2 بار در طی دوره آزمایش، در روزهای 15 و 35 صورت گرفت. بر اساس نتایج آزمایش، سطوح مختلف تعادل الکترولیتی بر عملکرد مرغان تخمگذار تاثیری نداشت، اما سطح بالای تعادل الکترولیتی باعث بهبود ضخامت پوسته شد. کاهش درصد پروتئین در جیره غذایی باعث کاهش معنی دار وزن تخم مرغ (p<0.01) و توده تخم مرغ (p<0.05) شد، اما بر سایر فاکتورهای عملکردی تاثیر معنی داری نداشت. اثر متقابل معنی داری بین سطح پروتئین و تعادل الکترولیتی جیره غذایی بر پارامترهای اندازه گیری شده در این آزمایش مشاهده نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها