• ارزیابی شیر تولیدی در اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران در استان های مختلف کشور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 907
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی شیر تولیدی در تمام استان ها از اطلاعات مربوط به اولین به اولین دوره شیردهی 276420 گاو شیری هلشتاین از 583 گله که طی سال های 1370 تا 1387 توسط مرکز اصلاح نژاد ایران جمع آوری شده بود، استفاده گردید. صفت شیر تولیدی برای 305 روز شیردهی، دو بار دوشش در روز و سن معادل بلوغ توسط مرکز اصلاح نژاد کشور مورد تصحیح قرار رفته بود. اطلاعات مربوط به حیواناتی که رکورد شیر تولیدی آنها کمتر از 2500 و بیشتر از 13000 کیلوگرم بود حذف شدند. به منظور تعیین اثرات عوامل محیطی موثر بر صفت مورد بررسی از رویه glm استفاده شد و اثر سال زایش-فصل زایش-گله به عنوان اثر ثابت و اثر سن اولین زایش به عنوان یک عامل همبسته در مدل در نظر گرفته شد. پیش بینی ارزش اصلاحی و فنوتیپی توسط یک مدل حیوانی تک متغیره با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (reml) انجام شد. میانگین و انحراف معیار تولید شیر در کل کشور 1743±7944 کیلوگرم و وراثت پذیری این صفت به مقدار 0.28 برآورد شد. در این پژوهش بیشترین میانگین ارزش اصلاحی و فنوتیپی شیر تولیدی مربوط به استان قزوین است که مقادیر آنها به ترتیب 557 و 9066 کیلوگرم می باشد. کمترین مقدار میانگین ارزش اصلاحی از میان تمام استان ها مربوط به استان قم (با میانگین ارزش اصلاحی 27 کیلوگرم) و کمترین میانگین فنوتیپی در استان خوزستان (با میانگین فنوتیپی 5211 کیلوگرم) دیده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها