• مدلسازی جریان و محل زندگی جانداران آبزی در توالی های pool-riffle

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 578
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  شکل های بستر برآمده و فرورفته متداول ترین شکل بسترهای رودخانه های شنی بوده که نقش کلیدی در شاخصه های هیدرولیکی و زیست محیطی رودخانه دارد. این تحقیق به مدلسازی هیدرولیکی و ریست محیطی یک توالی شکل بستر برآمده و فرورفته توسط یک مدل دوبعدی و مقایسه مقادیر شبیه سازی شده با داده های اندازه گیری شده پرداخته است. نتایج شبیه سازی سرعت توافق خوبی را با مقادیر واقعی نشان دادند. همچنین با وجود بیشتر برآورد کردن مقادیر تنش برشی توسط مدل اما مقادیر تخمین زده شده را می توان نماینده داده های واقعی دانست. مدلسازی محل زندگی جانداران آبزی حاکی از پایین بودن شاخص های شایستگی و در نتیجه پارامتر wua بوده که این امر نتیجه شهری شدن رودخانه و برداشت های بی رویه مصالح بستر است. در نتیجه کاهش ناحیه قابل استفاده وزن داده شده، در آینده محیط مناسب جهت تخم ریزی آبزیان به خصوص ماهی ها دیگر وجود نخواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها