• ارائه مدل و بررسی عملکرد داول در روسازی بتنی راه ها با استفاده از تحلیل المان محدود سه بعدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 799
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   عمده خرابی روسازی های بتنی غیرمسلح درزدار معمولا در محل درزهای آن مشاهده می شود. انتقال بار چرخ در محل درزها، منجر به پیدایش تنش های برشی و خمشی داول ها شده به عنوان یکی از معیارهای طراحی و عملکردی داول محسوب می شود. مکانیزم انتقال بار در محل درزها به کمک داول ها امری پیچیده محسوب شده لذا استفاده از روش های المان محدود از کارایی لازم برخوردار است. در این تحقیق، تنش های به وجود آمده در داول های 192 نمونه روسازی بتنی غیرمسلح درزدار، تحت تاثیر پارامتر های گوناگون با استفاده از مدل المان محدود سه بعدی برآورد شده است. همچنین از نمونه های تعریف شده برای ارائه یک مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است که از آن می توان پاسخ داول به بارهای وارده و تحت تاثیر پارامترهای مختلف را تعیین نمود. مدل های رگرسیونی، نیروی برشی و لنگر خمشی به وجود آمده در داول را به ازای تغییرات ضخامت دال روسازی، ضخامت لایه اساس، مدول خاک بستر و قطر میلگردهای داول، با ضرایب همبستگی 0.894 و 0.855 بدست می دهند. در تحلیل  حساسیت مدل های پیشنهادی نیز، بیشترین و کمترین تاثیر در نیروی برشی داول های تکی، ناشی از ضخامت دال روسازی و مدول بستر و برای لنگر خمشی، قطر داول و مدول بستر بدست آمده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها