• معماری ایرانی معاصر و مخاطبان عادی: آزمون اعتبار دسته بندی جریان های فکری معماری و شهرسازی معاصر ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 1037
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله با نگاهی متفاوت، فهم مردم عادی (مخاطبانی غیر از متخصصین معماری) از اصطلاح «معماری ایرانی معاصر» بررسی شده است. به این منظور، ابتدا تعاریف و مشخصه هایی که توسط نظریه پردازان معماری معاصر ایران، برای معماری ایرانی توصیف گردیده است، بصورت کلّی بررسی شده است و بواسطه روش تحقیق استدلال منطقی، با استفاده از مؤلفه های بنیادین تعاریف، یک دسته بندی درون ساختاری از آن تعاریف بعمل آمده است تا موضع موضوع این تحقیق مشخص گردد. سپس با تمرکز بر چهار جریان فکری دسته بندی شده توسط حبیبی (1385) در کتاب "شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر": (اصول گرایان، سنتگرایان، نوگرا- بوم گرایان و حالت گرایان)، میزان فهم مردم از این تمایزها و اعتبار عامّ آن، مورد سنجش قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، دو مؤلفه مشخصِ معنایی از هر کدام از دسته ها، استخراج شده و با هم آمیخته شده است (جمعاً هشت مؤلفه). پس از آن دو تصویر از معماری مربوط به هر دسته انتخاب شده است. این تصاویر در یک پژوهش میدانی، به روش کمّی و بر اساس تکنیک افتراق معنایی، با استفاده از مؤلفه های معنایی هشتگانه، به دو دسته از مخاطبان برای ارزیابی، عرضه شده است: مخاطبان عادی و معماران حرفه ای. برای استفاده از مؤلفه ها در جدول افتراق معنایی، قطب موافق و مخالف هریک از مؤلفه ها در یک جدول ارائه شده است. این پژوهش در پی اهدافی انجام شده است که عبارتند از: اوّل این که معلوم گردد، آیا انتخاب های مخاطبان، با تقسیم بندی های اصلی نزدیک است یا خیر. دوم معنادار بودن تفاوت نظر دو دسته مخاطب (معمار حرفه ای و مخاطب عادی) از لحاظ آماری معلوم شود و مشخص گردد نظرات هریک از دسته ها، چقدر به ویژگی های ادعایی در نظریه اصلی این تفکیک، نزدیک است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها