• بررسی مدل های جریان آشفته بر روی سرریز اوجی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 675
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این مقاله تاثیر مدل های آشفتگی در بررسی خصوصیات جریان روی سرریز اوجی استاندارد ررا ارایه می دهد. سرریز اوجی دارای یک تاج می باشد که خطوط جریان بر روی آن تغییرات سریعی را تجربه می کنند. مدل k-ε استاندارد یک روش نیمه تجربی و بر مبنای تقریب لزجت گردابی بوزینیسک که فرض می کند مولفه های تنش آشفتگی رینلدز با نرخ میانگین تانسور کرنش بصورت خطی تغییر می کند، از این رو این مدل نمی تواند خصوصیات جریان روی تاج سرریز را به خوبی پیش بینی کند. در مدل k-ε اصلاح شده یا rng که یک ترم اضافی در معادله ε وارد می شود باعث افزایش دقت محاسباتی شده و خصوصیات جریان را بهتر پیشگویی می کند. برای انجام این بررسی از یک مدل عددی حجم محدود با استفاده از نرم افزار fluent بهره گرفته شده است. نتایج تجربی منتشر شده قبلی در سه دبی کم (he/hd=0.51)، متوسط (he/hd=0.82)، زیاد (he/hd=1.2) برای صحت سنجی نتایج مدل عددی استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها