• شبیه سازی عددی پروفیل عرضی سرعت در رودخانه های سیلابی با استفاده از روابط بدون- بعد جریان ثانویه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 750
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هیدرولیک جریان در رودخانه های سیلابی در مقایسه با کانالهای آزمایشگاهی دارای مکانیسم پیچیده تری است. به این دلیل اکثر مطالعات پیرامون هیدرولیک جریان در مقاطع آزمایشگاهی صورت گرفته است و نیاز جدی به بررسی این موضوع در یک مقطع رودخانه ای احساس می  شود. در این مقاله، رودخانه میناب در ایستگاه برنطین بعنوان یکی از مقاطع مرکب رودخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبه مقادیر سرعت در عرض رودخانه های سیلابی، امکان محاسبه دقیقتر دبی جریان و نیز میزان رسوب انتقالی از مجرای اصلی و دشتهای سیلابی را امکان پذیر می نماید. جریان ثانویه در رودخانه های با دشتهای سیلابی عریض دارای اهمیت بوده و عدم درنظر گرفتن آن، ممکن است خطای زیادی در محاسبات هیدرولیک جریان و رسوب سیل وارد نماید. در این مقاله روابط بدون بعد مناسبی برای دخالت اثر جریان ثانویه در مدل ریاضی شبه دو بعدی شیونو و نایت برای پیش بینی دقیق تر سرعت در عرض رودخانه های سیلابی ارائه شده است. برای این کار ابتدا مقطع عرضی رودخانه به 8 ناحیه تقسیم شده و در هر ناحیه بر اساس این روابط، توزیع عرضی سرعت رودخانه محاسبه شده است. سپس با مقایسه توزیع عرضی سرعت محاسباتی و مقادیر مشاهداتی، ضریب زبری مجرای اصلی و دشت های سیلابی واسنجی شده است. مقایسه مقادیر سرعت محاسباتی و مشاهداتی در چند سیلاب رودخانه میناب در سال 1374 نشان می دهد که مدل ارائه شده دارای دقت بسیار مناسبی در پیش بینی توزیع عرضی سرعت دارد. همچنین منحنی دبی- اشل محاسباتی این رودخانه در ایستگاه برنطین مطابقت خوبی با مقادیر مشاهداتی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها