• بررسی اثر پالایش شتاب نگاشت های زمین لرزه بر اساس شاخص های شکل طیفی روی پاسخ غیرخطی سیستم های چند درجه آزاد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 698
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از چالش های موجود در زمینه تحلیل عملکرد و برآورد فروریزش سازه ها انتخاب مناسب شتاب نگاشت های زمین لرزه برای استفاده در تحلیل دینامیکی غیرخطی است. امروزه علاوه بر استفاده از طیف هدف رویکردهای نوینی از جمله شاخص شکل طیفی در مبحث انتخاب شتاب نگاشت ها معرفی شده اند. شاخص اپسیلون به عنوان شاخص شکل طیفی اخیرا توسط بیکر و همکاران معرفی شده که همبستگی قابل توجهی با پاسخ غیرخطی سازه ها نشان داده است. از سویی دیگر شاخص دیگری بنام اتا توسط موسوی و همکاران بر مبنای همبستگی بیشتر با پاسخ غیرخطی میانگین سیستم های یک درجه آزاد ارائه شده است. در مطالعه حاضر توانمندی شاخص اتا در برابر اپسیلون در پیش بینی پاسخ غیرخطی بر روی سیستم های چند درجه آزاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که برای سیستم چند درجه آزاد نیز همبستگی اتا با پاسخ غیرخطی نسبت به شاخص اپسیلون بیشتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها