• تاثیر وابستگی به اینترنت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک بهار 88

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 786
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: امروزه اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلات معمول می باشد که به صورت استفاده نادرست از کامپیوتر و اطلاعات اینترنت تعریف می شود. در دانشجویان معتاد به اینترنت انواع متفاوتی از مشکلات مرتبط با تحصیل ایجاد می شود. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر وابستگی به اینترنت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 88 انجام گردید. روش کار: در یک مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در بهار 88 که حداقل یک ترم از کل دوره تحصیل را گذرانده بودند، 426 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی و اتفاقی وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد اعتیاد به اینترتت یانگ انجام شد و پس از ورود داده ها به کامپیوتر با نرم افزار spss در سطح معنی داری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج: میانگین و انحراف معیار سنی، معدل و نمره اعتیاد به اینترنت آزمون یانگ شرکت کنندگان به ترتیب برابر با 32.74±14.52, 16.13±1.38, 20.95±1.41 به دست آمد. وابستگی به اینترنت با تعداد واحدهای افتاده، تعداد واحدهای گذرانده، افت معدل کل در ترم های اخیر، ترم تحصیلی و مشروطی در طول تحصیل ارتباط معنی داری نشان داد (p<0.05). اما با رشته، مقطع و دانشکده محل تحصیل مرتبط نبود (p>0.05).

  نتیجه گیری: از آنجا که اینترنت می تواند وضعیت تحصیلی دانشجویان را دچار تزلزل نماید و سبب کاهش معدل و افت تحصیلی آنها گردد تلاش جهت جلوگیری از هدر رفتن فرصت های مفید دانشجویان ضروری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم