• اثر ویتامین a بر تکوین جوانه اندام حرکتی جنین موش نژاد balb/c

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 795
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: ویتامین a مولکول پیام ده مهمی برای تنظیم تمایز، تکثیر سلول ها و ریخت زایی محسوب می شود. در پژوهش حاضر اثرات این ویتامین بر تکوین جوانه اندام حرکتی جنین موش نژاد balb/c بررسی شده است.

  روش کار: در طی یک مطالعه تجربی 10 موش ماده حامله به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. موش های گروه کنترل در شرایط طبیعی نگهداری شدند و به نمونه های گروه تجربی در روز 10.5 حاملگی به میزان 15000 واحد بین المللی در کیلوگرم ویتامین a تزریق درون صفاقی شد. موش های تجربی و کنترل در روز 15.5 حاملگی تشریح و جنین های آنها پس از انجام بررسی های ریخت شناسی برای انجام مطالعات بافت شناسی با میکروسکوپ نوری آماده سازی و به روش هماتوکسیلین- ائوزین هاریس رنگ آمیزی گردیدند.

  نتایج: مقایسه میانگین های طول فرق سری - نشیمنگاهی، عرض اندام حرکتی جلوئی، طول منطقه 1 (انگشت و کف) و منطقه 2 (مچ) اندام حرکتی جلوئی و نیز طول کل اندام حرکتی عقبی جنین های تجربی نسبت به کنترل تفاوتی نشان نداد. لیکن متوسط وزن جنین ها و طول کل اندام حرکتی جلوئی و نیز متوسط طول منطقه 3 (بازو و ساعد) اندام حرکتی جلوئی جنین های تجربی نسبت به کنترل بیشتر بود (p<0.001). هم چنین در مقایسه میانگین عرض اندام حرکتی عقبی جنین های تجربی نسبت به کنترل افزایش مشاهده شد .(p<0.006) اما تعداد و ابعاد سلول های غضروفی در چهار منطقه اندام حرکتی جلوئی و عقبی در گروه تجربی نسبت به کنترل متفاوت نبود.

  نتیجه گیری: غلظت 15000 واحد بین المللی در کیلوگرم ویتامین a بر وزن جنین ها و نیز تکوین اندام حرکتی جلویی موش کوچک آزمایشگاهی اثر افزایشی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها