• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 608
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: استفراغ شدید حاملگی یا هاپیرامزیس گراویداروم، استفراغ وخیم حاملگی است که سبب ایجاد عوارض زیادی در طی حاملگی می شود. با توجه به ناشناخته بودن علت اصلی آن، این پژوهش به منظور بررسی رابطه استفراغ شدید حاملگی و هیکوباکترپیلوری انجام شد.

  روش کار: در این مطالعه مورد شاهدی خانم های حامله با سن حاملگی 7-16 هفته که در 3 ماهه اول سال 1387 به درمانگاه زنان و زایمان زایشگاه شبیه خوانی کاشان مراجعه کردند مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مورد 40 نفر از خانم های مبتلا به استفراغ شدید حاملگی و گروه شاهد به همان تعداد افراد فاقد استفراغ شدید حاملگی بودند. ملاک تشخیص بیماری، استفراغ بیش از 3 بار در روز و کتو ن اوری یک مثبت بود. تیتر سرمی ایمونوگولوبولین g ضد هلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه به روش الایزا با کیت استاندارد اندازه گیری شد و سپس دو گروه مورد مقایسه قرار گر فتند. نتایج با استفاده از آزمون c2  بررسی شده و p<0.05 معنی دار تلقی گردید.

  نتایج: میانگین سنی در گروه مورد 25.4±4.5 و در گروه شاهد 22.4±4.6 سال بود. دو گروه از لحاظ سن، سن حاملگی، سابقه سقط قبلی، تعداد حاملگی و تعداد زایمان اختلاف معنی داری نداشتند. فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در گروه مورد 75 درصد و در گروه شاهد 35 درصد نشان داده شد که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود (p=0.001).

  نتیجه گیری: رابطه آماری معنی دار بین استفراغ شدید حاملگی و هلیکوباکترپیلوری مشاهده شد. با توجه به این که هلیکوباکترپیلوری عامل زخم معده است و استفراغ شدید حاملگی بعضی از علائم آن را تقلید می کند برای اثبات این رابطه، مطالعات بیشتری لازم است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها