همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی و مقایسه عملکرد شناختی بیماران روانی مزمن و عقب ماندگان ذهنی خفیف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 574
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد شناختی بیماران روانی مزمن و عقب ماندگان ذهنی خفیف (آموزش پذیر) استان بوشهر بوده است. روش تحقیق به صورت میدانی و از نوع علی مقایسه ای بوده است. بدین منظور از میان بیماران مزمن روانی بهزیستی و عقب ماندگان ذهنی در مجتمع توان بخشی میگلی نژاد بهزیستی استان بوشهر، 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند (30 نفر بیماران روانی مزمن، 30 نفر عقب ماندگان ذهنی خفیف). ابزار اندازه گیری در این تحقیق، آزمون وکسلر بزرگ سالان بوده است. یافته ها بر اساس تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین عملکرد شناختی (هوش کلامی و هوش عملی) بیماران روانی مزمن و عقب ماندگان ذهنی خفیف (آموزش پذیر) تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که عملکرد شناختی بیماران روانی مزمن و عقب ماندگان ذهنی خفیف (آموزش پذیر) قابل بررسی و مقایسه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها