• درگیری پریکارد در بیماران مبتلا به سل ریوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 686
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: بیماری سل از جمله بیماری های عفونی است که از دیرباز برای بشر شناخته شده و زمانی همه گیری های شدیدی در سراسر دنیا از آن شاهد بودیم اما در طی چند دهه اخیر پیشرفت های خوبی در درمان بیماری حاصل شده است. در مطالعه ارایه شده درگیری پریکاد در بیمارانی که مبتلا به سل ریوی بوده و تحت درمان دارویی قرار داشتند مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش کار: در این مطالعه مورد-شاهد تعداد یکصد مورد از بیماران تحت درمان در مرکز مبارزه با بیماری های سل شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان به عنوان مورد و تعداد 50 نفر از افراد سالم به عنوان گروه شاهد که از نظر سن و جنس با گروه بیماران تطابق داده شده بودند انتخاب شدند. کلیه 150 نفر، مورد بررسی نوار قلب، گرافی ریه و اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمونه های آماری t و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و p<0.05 معنی دار تلقی گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم